Tags Thí nghiệm hóa học

Tag: thí nghiệm hóa học

Động học của phản ứng

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất lên tốc độ phản ứng hóa học. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 máy...

pH và độ dẫn điện của dung dịch axit – bazơ

Video tham khảo có thể xem tại đây: Đo pH của một số dung dịch Đo độ dẫn điện của một số dung dịch A....

Pin điện hóa và sự ăn mòn kim loại

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Tạo ra pin điện hóa bằng cách sử dụng các cặp kim loại khác...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu dựa vào độ dẫn...

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn...

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu dựa vào độ dẫn...

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn...

A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi cho axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng...