Tags Sóng âm

Tag: sóng âm

Giao thoa sóng

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 7. Tiết 14. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị giao thoa...

Bộ thí nghiệm Addestation: Bộ thí nghiệm sóng âm

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm sóng âm addestation dùng để nghiên cứu các bài thí nghiệm về âm học như: ...

ĐÀN GHI TA VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM

Vị trí: SGK Vật lý 12 NC – Bài 17 – Trang 90 1. Mục tiêu Khảo sát về nốt nhạc với độ cao khác nhau...

TIẾNG ỒN VÀ BIÊN ĐỘ SÓNG LIÊN QUAN VỚI NHAU NHƯ...

A. Mục tiêu Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiếng ồn và biên độ sóng B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến âm thanh với bộ...

Đặc trưng sinh lí của âm

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17-18. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...