Tags Nhạc âm

Tag: nhạc âm

Đồ thị dao động của âm thoa

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17. Theo phân phối chương trình học. I. Mục tiêu Quan sát đồ thị dao động...

ĐÀN GHI TA VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM

Vị trí: SGK Vật lý 12 NC – Bài 17 – Trang 90 1. Mục tiêu Khảo sát về nốt nhạc với độ cao khác nhau...

TIẾNG ỒN VÀ BIÊN ĐỘ SÓNG LIÊN QUAN VỚI NHAU NHƯ...

A. Mục tiêu Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiếng ồn và biên độ sóng B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến âm thanh với bộ...