Tags Máy đo màu

Tag: máy đo màu

Phương pháp đường chuẩn sử dụng máy đo màu để xác...

A. Mục tiêu Xác định nồng độ dung dịch chất tuân theo định luật Lambert-Beer với nồng độ từ nhỏ B. Dụng cụ Thiết bị aMixer...

Xác định nồng độ đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo...

A. Mục tiêu Xác định nồng độ dung dịch đồng (II) sunfat bằng phương pháp đo màu. B. Dụng cụ Thiết bị aMixer MGA; Cảm biến...

Xác định nồng độ dung dịch mầu

1. Mục tiêu Xác định nồng độ của dung dịch đồng sunfat CuSO4 sử dụng MGA với máy đo màu. 2. Chuẩn bị lý thuyết Dung dịch có...

Máy đo màu

I. Cảm biến này được sử dụng để làm gì? Cảm biến đo màu (máy đo màu) được sử dụng để xác định nồng độ...