Tags âm thoa

Tag: âm thoa

Đồ thị dao động của âm thoa

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17. Theo phân phối chương trình học. I. Mục tiêu Quan sát đồ thị dao động...