Tags âm học

Tag: âm học

Giao thoa sóng

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 7. Tiết 14. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị giao thoa...

Khả năng phản xạ âm của vật liệu

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu So sánh khả năng phản xạ...

Đặc trưng sinh lí của âm

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17-18. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Tốc độ truyền âm trong không khí

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1.Mục tiêu Xác...

Độ to của âm

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 13. Tiết 13. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo vui lòng xem tại đây. 1....

Độ cao của âm

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 12. Tiết 12. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây 1. Mục...