Thursday, January 24, 2019

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi cho axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Cảm biến pH, chất chỉ thị và sự thay đổi tính axit/ kiềm

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi tính axit/ kiềm khi hòa axit vào kiềm Xác định thể tích kiềm cần để trung...

Xác định nồng độ dung dịch mầu

1. Mục tiêu Xác định nồng độ của dung dịch đồng sunfat CuSO4 sử dụng MGA với máy đo màu. 2. Chuẩn bị lý thuyết Dung dịch có...

Độ dẫn điện của dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...