Thursday, January 24, 2019

Tính chất hóa học của nước

Vị trí: Hóa học 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 53-54. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm...

Pin điện hóa và sự ăn mòn kim loại

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Tạo ra pin điện hóa bằng cách sử dụng các cặp kim loại khác...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Sự ăn mòn điện hóa

Vị trí: Hóa học lớp 12. Học kỳ I. Tuần 13. Tiết 38 -39. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A....

Nhiệt độ của phản ứng trung hòa

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục tiêu Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của phản ứng giữa axit và bazơ. B. Dụng...

Động học của phản ứng

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất lên tốc độ phản ứng hóa học. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 máy...

pH và độ dẫn điện của dung dịch axit – bazơ

Video tham khảo có thể xem tại đây: Đo pH của một số dung dịch Đo độ dẫn điện của một số dung dịch A....

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...