Thursday, November 15, 2018

Sự điện li

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Phản ứng phân hủy với xúc tác hóa học

Vị trí bài thí nghiệm: Hóa học 10 NC –  Tiết 64 theo Phân phối chương trình I. Mục đích thí nghiệm Khảo sát sự phân...

Độ dẫn điện và liên kết hóa học

A. Mục đích Khảo sát độ dẫn điện của các dung dịch khác nhau. Dự đoán dạng liên kết hóa học của các chất...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi cho axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng...

Động học của phản ứng

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất lên tốc độ phản ứng hóa học. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 máy...

Cảm biến pH, chất chỉ thị và sự thay đổi tính axit/ kiềm

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi tính axit/ kiềm khi hòa axit vào kiềm Xác định thể tích kiềm cần để trung...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học 10. Học kì II. Tuần 32. Tiết 61-62. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Độ dẫn điện của dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác...