Thursday, January 24, 2019

Tính chất hóa học của nước

Vị trí: Hóa học 8. Học kì II. Tuần 27. Tiết 53-54. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại...

Nước muối có dẫn điện không?

A. Mục tiêu Khảo sát độ dẫn điện của nước muối. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến độ dẫn 1 bộ thí nghiệm...

Sự ăn mòn điện hóa

Vị trí: Hóa học lớp 12. Học kỳ I. Tuần 13. Tiết 38 -39. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây A....

Độ dẫn điện của dung dịch

Vị trí: Hóa học lớp 11. Học kỳ I. Tuần 2. Tiết 3. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem...

Độ dẫn điện và liên kết hóa học

A. Mục đích Khảo sát độ dẫn điện của các dung dịch khác nhau. Dự đoán dạng liên kết hóa học của các chất...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Pin điện hóa và sự ăn mòn kim loại

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Tạo ra pin điện hóa bằng cách sử dụng các cặp kim loại khác...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hoàn tan. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học 10. Học kì II. Tuần 32. Tiết 61-62. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....