Friday, December 14, 2018

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm...

Phản ứng phân hủy với xúc tác hóa học

Vị trí bài thí nghiệm: Hóa học 10 NC –  Tiết 64 theo Phân phối chương trình I. Mục đích thí nghiệm Khảo sát sự phân...

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học

Vị trí: Hóa học 10. Học kì II. Tuần 32. Tiết 61-62. Theo phân phối chương trình. Video tham khảo có thể xem tại đây. A....

Áp suất khí trong phản ứng hóa học

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi áp suất khí trong phản ứng hóa học của Magie...

Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan

A. Mục đích Khảo sát và xác định yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hoàn tan. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 cảm biến...

Động học của phản ứng

A. Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất lên tốc độ phản ứng hóa học. B. Dụng cụ 1 aMixer MGA 1 máy...

pH và độ dẫn điện của dung dịch axit – bazơ

Video tham khảo có thể xem tại đây: Đo pH của một số dung dịch Đo độ dẫn điện của một số dung dịch A....

Pin điện hóa và sự ăn mòn kim loại

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Tạo ra pin điện hóa bằng cách sử dụng các cặp kim loại khác...

Chuẩn độ trong phản ứng nối tiếp

A. Mục đích Nghiên cứu phản ứng nối tiếp theo thuyết Bronsted khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Xác...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...