Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2018

Pin điện hóa và sự ăn mòn kim loại

Video tham khảo có thể xem tại đây. A. Mục đích Tạo ra pin điện hóa bằng cách sử dụng các cặp kim loại khác...

Chuẩn độ trong phản ứng nối tiếp

A. Mục đích Nghiên cứu phản ứng nối tiếp theo thuyết Bronsted khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Xác...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ yếu Xác định nồng độ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit yếu – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi nhỏ từ từ axit yếu vào bazơ mạnh Xác...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng độ của bazơ...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ mạnh dựa vào độ dẫn điện

A. Mục đích Khảo sát sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch khi cho axit mạnh vào bazơ mạnh Xác định nồng...

Chuẩn độ axit mạnh – bazơ yếu

A. Mục đích Nghiên cứu sự thay đổi pH khi nhỏ từ từ axit mạnh vào bazơ yếu Xác định nồng độ của bazơ...