Friday, December 14, 2018

Khả năng phản xạ âm của vật liệu

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ I. Tuần 15. Tiết 15. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu So sánh khả năng phản xạ...

Dao động tắt dần

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 3. Tiết 6. Theo phân phối chương trình học A. Mục tiêu Khảo sát đồ thị dao động...

Đồ thị dao động của âm thoa

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 9. Tiết 17. Theo phân phối chương trình học. I. Mục tiêu Quan sát đồ thị dao động...

Mạch dao động LC

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ II. Tuần 19. Tiết 36. Theo phân phối chương trình học. I. Mục tiêu Khảo sát tần số dao động...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn song song

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp

Vị trí: Vật Lý lớp 11. Học kỳ I. Tuần 10. Tiết 19. Theo phân phối chương trình học. Video tham khảo có thể xem tại đây I. Mục...

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 11-12. Tiết 22-23. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được trong mạch điện...

Ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng đến quá trình quang hợp ở thực...

A. Mục đích Nghiên cứu sự ảnh hưởng màu sắc ánh sáng tới tốc độ của quá trình quang hợp ở thực vật B. Dụng cụ ...

Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

Vị trí: Vật Lý lớp 12. Học kỳ I. Tuần 11-12. Tiết 22-23. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được trong mạch điện...

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Vị trí: Vật Lý lớp 7. Học kỳ II. Tuần 25. Tiết 24. Theo phân phối chương trình học. A. Mục tiêu Chứng minh được dòng điện đi...