Thursday, January 24, 2019

Bộ thí nghiệm sóng âm

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm sóng âm dùng để nghiên cứu các bài thí nghiệm về âm học như:  Sự...

Bộ thí nghiệm cơ học – động học

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Nghiên cứu sự chuyển hóa năng lượng giữa thế năng và động năng, chứng minh định luật bảo...

Bộ thí nghiệm quang hợp-hô hấp

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được sử dụng để theo dõi sự thay đổi nồng độ của CO2, Oxi, hơi...

Bộ thí nghiệm cơ học – động lực học

I. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được sử dụng để kiểm chứng các định luật Niu-tơn, nghiên cứu tác dụng của...

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch

A. Mục đích của bộ thí nghiệm Bộ thí nghiệm được thiết kế để thực hiện các bài thí nghiệm chuẩn độ trong lĩnh vực...